Viktig säkerhetsinformation

VARNING: Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det innebära risk för brand, elektriska stötar, personskador, eller andra skador på Apple Watch eller annan egendom. Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder Apple Watch.

Hantering Hantera Apple Watch med försiktighet. Boetten till Apple Watch är tillverkad av olika material som omfattar:

  • Apple Watch – 316L rostfritt stål, safirkristall, keramik

  • Apple Watch Sport – 7000 series-aluminium, Ion-X-glas (förstärkt glas), plast

  • Apple Watch Edition – 18 karats guld, safirkristall, keramik

Apple Watch innehåller känsliga elektroniska komponenter och kan skadas om den tappas, bränns, sticks hål på eller utsätts för tryck eller stötar. Använd inte en Apple Watch som skadats, exempelvis en med sprucken skärm, synlig vattenskada eller ett skadat armband, eftersom du själv kan skadas. Undvik att utsätta den för stora mängder damm eller sand.

Reparation Öppna inte Apple Watch och försök inte att reparera den på egen hand. Om du monterar isär Apple Watch kan du skada den så att den inte längre är vattentålig, eller skada dig själv. Om Apple Watch har skadats eller inte fungerar som den ska kontaktar du Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe. Mer information om service finns på www.apple.com/se/support/watch/service/faq.

Batteri Försök inte att byta ut batteriet i Apple Watch på egen hand eftersom batteriet kan skadas, vilket kan leda till överhettning och skada. Litiumjonbatteriet i Apple Watch ska servas av Apple eller ett auktoriserat serviceställe. Du kan få en Apple Watch som ersättning (istället för din ursprungliga enhet) när du beställer batteriservice. Batterier måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfall. Elda inte upp batteriet. Läs mer om service och återvinning av batteriet på www.apple.com/se/batteries/service-and-recycling.

Distraktion Användning av Apple Watch kan i vissa sammanhang distrahera dig och leda till att farliga situationer uppstår (undvik till exempel att skriva textmeddelanden när du kör bil eller att använda hörlurar när du cyklar). Respektera regler som förbjuder eller begränsar användningen av mobiltelefoner eller hörlurar (till exempel kravet om att använda handsfree vid samtal under körning).

Navigering Kartor, färdbeskrivningar och platsbaserade appar behöver tillgång till datatjänster. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket leder till att kartor, färdbeskrivningar och platsbaserad information kanske inte är tillgänglig, felaktig eller ofullständig. Vissa kartfunktioner kräver att Platstjänster har aktiverats. Jämför informationen som tillhandahålls på Apple Watch med omgivningen och följ skyltarna i omgivningen om informationen skiljer sig åt. Använd inte de här tjänsterna samtidigt som du utför aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet. Följ alltid skyltar och lagar och förordningar när du använder Apple Watch, och använd alltid sunt förnuft.

Laddning När du laddar Apple Watch ska du använda den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och strömadaptern som följde med (för Apple Watch Edition ska du använda det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch med kabel eller den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch som följde med). Du kan även använda Lightning-kablar och 5 W-strömadaptrar med en MFi-logotyp från andra tillverkare. Det är viktigt att Apple Watch, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och strömadaptern används i ett välventilerat utrymme under laddning. När Apple Watch Edition laddas i det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch ska etuiet vara öppet. Om du använder en skadad magnetisk laddningskabel för Apple Watch eller ett skadat magnetiskt laddningsetui för Apple Watch, eller laddar i närheten av fukt, kan det innebära risk för brand, elektriska stötar, personskador, eller andra skador på Apple Watch eller annan egendom. Kontrollera att Apple Watch och den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch eller det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch är torra innan laddning. När du laddar Apple Watch med den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch eller det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch kontrollerar du först att USB-kabeln är helt ansluten till strömadaptern innan du ansluter adaptern till ett eluttag. Undvik att ladda Apple Watch i direkt solljus. Ha inte på dig Apple Watch medan den laddas.

Långvarig värmeexponering Apple Watch, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch, det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch och strömadaptern överensstämmer med tillämpliga standarder och gränsvärden för yttemperaturer. Även inom dessa gränser kan dock långvarig kontakt med varma ytor orsaka skada eller obehag. Apple Watch, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch, det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch och strömadaptern kommer att bli varma när de är anslutna till en strömkälla. Använd sunt förnuft och undvik situationer där huden kommer i kontakt med Apple Watch, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch, det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch eller strömadaptern under en längre tid när enheten är ansluten till en strömkälla. Om Apple Watch laddas eller den magnetiska laddningskabeln eller det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch eller strömadaptern är ansluten till en strömkälla ska du till exempel inte sova på dem eller lägga dem under en filt, en kudde eller din kropp. Var särskilt uppmärksam om du har en fysisk åkomma som påverkar din förmåga att upptäcka värme mot kroppen. Ta av dig Apple Watch om den blir obehagligt varm.

Hörselskador Att lyssna på musik eller annat ljudinnehåll på hög volym kan skada hörseln. Bakgrundsbuller, liksom kontinuerligt lyssnande på hög volym, kan få ljud att verka tystare än de är. Slå på ljuduppspelning och kontrollera volymen innan du tar på dig ett Bluetooth-headset. Du hittar mer information om hörselskador på www.apple.com/se/sound.

VARNING: Undvik möjliga hörselskador genom att inte lyssna på hög volym under långa perioder.

Radiofrekvensexponering Apple Watch använder radiosignaler för att ansluta till trådlösa nätverk. För information om den radiofrekvensenergi som bildas av radiosignaler, och steg du kan vidta för att minimera exponeringen, öppnar du Apple Watch-appen på iPhone, trycker på Min klocka och trycker sedan på Allmänt > Om > Villkor > Radiofrekvensexponering. Du kan även besöka www.apple.com/legal/rfexposure.

Radiofrekvensstörningar Respektera skyltar och anslag som förbjuder eller begränsar användningen av elektroniska enheter (t.ex. på sjukhus eller i sprängområden). Även om Apple Watch, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch har utvecklats, testats och tillverkats för att överensstämma med regelverk gällande radiofrekvensstrålning kan sådan strålning från Apple Watch, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch störa användningen av annan elektronisk utrustning och försämra dess funktionalitet. Koppla loss den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch och stäng av Apple Watch, eller använd flygplansläge när användning är förbjuden, t.ex. vid flygresor eller när myndigheter påbjuder detta.

Störning av medicinsk utrustning Apple Watch innehåller komponenter och radiosändare som sprider elektromagnetiska fält. Apple Watch, vissa av armbanden, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch innehåller magneter. Dessa elektromagnetiska fält och magneter kan orsaka störningar hos pacemakers, defibrillatorer eller annan medicinsk utrustning. Håll ett säkerhetsavstånd mellan medicinsk utrustning, Apple Watch, dess armband, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch. Kontakta din läkare och tillverkaren av din medicinska utrustning för information om just din medicinska utrustning. Sluta att använda Apple Watch, dess armband, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch om du misstänker att de stör din pacemaker, defibrillator eller någon annan medicinsk enhet.

Inte en medicinsk enhet Apple Watch, pulssensorn och de Apple Watch-appar som ingår är inte medicinska enheter och är endast avsedda för träningsändamål. De är inte utformade eller avsedda att användas till diagnosticering av sjukdomar och andra åkommor, eller för att bota, lindra, behandla eller förhindra sjukdom.

Medicinska besvär Innan du påbörjar eller ändrar ett träningsprogram där du använder Apple Watch bör du kontakta en läkare. Var försiktig och uppmärksam under träning. Sluta omedelbart att träna om du upplever smärta eller yrsel, blir utmattad eller får svårt att andas. Genom att träna tar du ansvar för alla de risker som kommer av träning, även skador som kan orsakas av träningen. Om du har medicinska problem som du tror kan påverkas av Apple Watch (som epileptiska anfall, blackouts, ansträngda ögon eller huvudvärk) bör du kontakta en läkare innan du använder Apple Watch.

Explosiva miljöer Det kan innebära fara att ladda eller att använda Apple Watch i miljöer som kan vara explosiva, som områden där luften innehåller stora mängder brandfarliga kemikalier, ångor eller partiklar (som spannmål, damm eller metallpulver). Följ alla skyltar och anvisningar.

Högriskaktiviteter Apple Watch är inte avsedd för användning i situationer där en enhet som slutar att fungera korrekt kan resultera i dödsfall, personskada eller allvarlig egendoms- eller miljöskada.

Kvävningsrisk Vissa armband till Apple Watch kan utgöra en kvävningsrisk för små barn. Håll dessa armband utom räckhåll för små barn.

Känslig hud Vissa personer kan reagera på olika material som används i smycken, klockor eller andra objekt som befinner sig i långvarig kontakt med huden. Detta kan bero på allergier, miljöfaktorer, långvarig kontakt med hudretande ämnen som tvål, svett eller andra orsaker. Det är troligare att du upplever irritation från direktkontakt med enheter om du är allergisk eller har någon annan överkänslighet. Om du har hudbesvär bör du vara extra försiktig när du har på dig Apple Watch. Det är troligare att Apple Watch irriterar dig om den sitter för hårt. Ta av dig Apple Watch med jämna mellanrum så att huden kan andas. Om du håller Apple Watch och armbandet torra och rena minskar risken för hudirritation. Om du upplever rodnad, svullnad, klåda eller någon annan irritation eller obehag i huden kring eller under Apple Watch bör du ta av dig Apple Watch och kontakta en läkare innan du tar på dig den igen. Fortsatt användning, även efter att symptomen har avklingat, kan orsaka förnyad eller kraftigare irritation.

Apple Watch, Apple Watch Sport i aluminium med färgerna rymdgrått eller rosa guld, delarna i rostfritt stål i vissa Apple Watch-armband, metalldelarna i Hermès-armband samt magneterna i klockan och armbanden innehåller små mängder nickel. Nickelexponering från dessa material är inte trolig, men kunder med känd nickelallergi bör vara uppmärksamma när de har dem på sig, innan det går att avgöra om de får en allergisk reaktion.

Apple Watch, den milanesiska loopen, det moderna spännet och läderloopen innehåller spårmängder av metakrylat från lim. Metakrylat förekommer i många konsumentprodukter som kommer i kontakt med huden, som självhäftande bandage, men vissa personer är känsliga för dem eller utvecklar en känslighet över tid. Metakrylatexponering från Apple Watch och armbanden ovan är inte trolig, men kunder med känd metakrylatallergi bör vara uppmärksamma när de har på sig armbanden, innan det går att avgöra om de får en allergisk reaktion.

Materialen som används i Apple Watch och Apple Watch-armbanden uppfyller kraven för smycken som fastställts av U.S. Consumer Product Safety Commission, tillämpliga europeiska regelverk och andra internationella standarder.