FCC-överensstämmelse för Apple Watch, den magnetiska laddningskabeln för Apple Watch och det magnetiska laddningsetuiet för Apple Watch

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-bestämmelserna. Användning lyder under de följande två villkoren: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat.

Obs! Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med de gränsvärden som gäller för digitala enheter av klass B i enlighet med specifikationerna i del 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa gränsvärden är utformade i syfte att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning ger upphov till, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan det leda till störningar av radiomottagning. Det finns däremot inget som garanterar att störningar inte uppstår i enskilda installationer. Om den här utrustningen ger upphov till störningar av radio- eller TV-mottagning, vilket kan identifieras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med någon av följande åtgärder:

  • Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

  • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

  • Ansluta utrustningen till ett annat eluttag än det som mottagaren är inkopplad på.

  • Kontakta säljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om du behöver ytterligare hjälp.

Viktigt: Ändringar eller modifieringar av produkten som inte auktoriserats av Apple kan äventyra EMC- och trådlösa överensstämmelser och därmed även din rätt att använda produkten. Den här produkten har uppvisat EMC-överensstämmelse under förhållanden som omfattade användning av kompatibel kringutrustning och avskärmade kablar mellan systemkomponenter. Det är viktigt att du använder kompatibel kringutrustning och avskärmade kablar mellan systemkomponenter för att minska risken för störning av radio- och TV-apparater och annan elektronisk utrustning.