Atma ve geri dönüşüm bilgileri

Apple Watch’u atma ve geri dönüştürme:  Apple Watch’unuz ve/veya pili ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Apple Watch’unuzu ve/veya pili yerel çevre kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak atın. Apple’ın geri dönüşüm programı ve geri dönüşüm toplama noktaları hakkında bilgi için www.apple.com/tr/recycling adresini ziyaret edin. Apple’ın yasak maddeler ve çevreyle ilgili diğer girişimleri hakkında bilgi için www.apple.com/tr/environment adresini ziyaret edin.

Pil servisi:  Apple Watch’taki lityum iyon pil, Apple veya yetkili bir servis sağlayıcı tarafından servis görmelidir. Pil servisi sipariş ettiğinizde yedek Apple Watch alabilirsiniz. Piller ev atıklarından ayrı olarak atılmalı veya geri dönüştürülmelidir. Pil servisi ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için bakınız: www.apple.com/tr/batteries/service-and-recycling.

Kaliforniya Pil Şarj Cihazı Enerji Verimliliği

pil şarj etme sembolü

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Tayvan pil uyarı başlığı
Tayvan pil atma uyarısı

Tayvan Pil Bildirimi

Tayvan pil bildirimi

Çin Pil Bildirimi

Çin pil bildirimi

Avrupa Birliği—Atma Bilgileri 

atma sembolü

Yukarıdaki sembol, ürününüzün ve/veya pilinin yerel mevzuata uygun olarak ev atıklarından ayrı atılması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde; onu, yerel makamlar tarafından gösterilen bir toplama noktasına götürün. Ürününüzün ve/veya pilinin, atılacağı zaman ayrı ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri kazanılmasını sağlayacaktır.

Union Européenne—informations sur l’élimination:  Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l’environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:  Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:  Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering:  Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

atma sembolü

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

atma sembolü

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.