การดูแล Apple Watch

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกับการดูแลและทำความสะอาด Apple Watch โปรดดู ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ

สำหรับเคล็ดลับในการทำความสะอาดสายนาฬิกาของคุณ โปรดดู ข้อมูลการดูแลรักษาสายนาฬิกา