คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับของประเทศแคนาดาสำหรับ Apple Watch, สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และกล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน RSS ที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตของ Industry Canada การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการของอุปกรณ์

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)