การกู้คืน Apple Watch จากข้อมูลสำรอง

เนื้อหาใน Apple Watch จะถูกสำรองข้อมูลไปที่ iPhone ที่จับคู่กันอยู่โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถกู้คืนข้อมูลนั้นได้จากข้อมูลสำรองที่จัดเก็บไว้ ข้อมูลสำรองของ Apple Watch จะรวมเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลสำรองของ iPhone ที่จัดเก็บใน iCloud หรือ iTunes แต่คุณจะไม่สามารถดูข้อมูลในข้อมูลสำรองใน iCloud

การสำรองข้อมูลและกู้คืน Apple Watch เนื้อหาใน Apple Watch จะถูกสำรองข้อมูลไปที่ iPhone อย่างต่อเนื่องเมื่อจับคู่อยู่กับ iPhone หากคุณเลิกจับคู่อุปกรณ์ จะดำเนินการสำรองข้อมูลก่อน หากคุณกลับมาจับคู่ Apple Watch ใหม่หรือซื้อเรือนใหม่ คุณสามารถเลือกกู้คืนจากข้อมูลสำรองแล้วเลือกข้อมูลสำรองที่จัดเก็บอยู่ใน iPhone ของคุณได้