Svar på telefonsamtaler

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om å unngå distraksjoner som kan føre til farlige situasjoner, under Viktig sikkerhetsinformasjon.

Svar på et anrop. Når du hører eller føler anropsvarslingen, løfter du armen for å se hvem som ringer. Trykk på Svar-knappen på Apple Watch for å snakke via den innebygde mikrofonen og høyttaleren. Hvis du vil svare på anropet med iPhone eller sende en tekstmelding i stedet, skrur du på Digital Crown for å rulle ned og trykker deretter på et alternativ.

Når du mottar et innkommende anrop, trykker du på den grønne knappen for å svare eller den røde knappen for å sende anropet til telefonsvareren.

Sett en samtale på vent. Trykk på «Svar på iPhone» for å sette samtalen på vent til du kan fortsette på den sammenkoblede iPhone-enheten. Den som ringer, hører en repeterende lyd til du fortsetter samtalen. Hvis du ikke finner iPhone, trykker du på Ping iPhone-knappen på Apple Watch for å finne den.

Flytt en samtale fra Apple Watch til iPhone. Mens du snakker på Apple Watch, sveiper du bare opp på Telefon-symbolet i nedre venstre hjørne av låst skjerm på iPhone. Hvis iPhone er ulåst, trykker du på den grønne linjen øverst på skjermen.

Juster samtalevolumet. Hvis du vil justere høyttalervolumet mens du snakker på Apple Watch, skrur du på Digital Crown under samtalen eller trykker på volumsymbolene på skjermen. Trykk på Lyd av-knappen for å slå av lyden i din ende (hvis du for eksempel lytter til en konferansesamtale).

Skjerm som viser et innkommende telefonanrop, der du kan justere volumet eller slå av lyden.

Du kan også raskt slå av lyden for et innkommende anrop ved å hvile håndflaten på klokkeskjermen i tre sekunder. Du må først slå på alternativet i Apple Watch-appen på iPhone. Trykk på Min klokke, trykk på Lyder og følbar respons, og slå deretter på Tildekk for å dempe lyd.

Send et anrop til telefonsvarer. Trykk på den røde Avvis-knappen i varslingen for innkommende anrop.

Lytt på telefonsvareren. Hvis en som ringer legger igjen en melding på svareren, får du en varsling – trykk på Start-knappen i varslingen for å lytte. Hvis du vil lytte til telefonsvareren senere, åpner du Telefon-appen Telefon-symbol og trykker deretter på Svarer.